Orgány

Základním orgánem sdružení je Valná hromada tvořená starosty všech členských obcí, statutárním orgánem je Valnou hromadou volený předseda sdružení, výkonnou a řídící funkci zastává ředitel svazku, kontrolním orgánem je pětičlenná dozorčí rada.

 

Valná hromada SOTM

Valná hromada SOTM je nejvyšším orgánem svazku, který vykonává činnost a rozhoduje ve věcech určených stanovami a dále ve všech věcech stanovených Usnesením Valné hromady.

Valnou hromadu tvoří všichni členové SOTM zastoupeni starosty nebo pověřenými osobami na základě plné moci.

Valná hromada volí a odvolává

 • předsedu svazku
 • ředitele
 • členy dozorčí rady

Valná hromada rozhoduje

 • o dlouhodobých cílech a rozvojových aktivitách svazku obcí
 • o konkrétních opatřeních k zajištění dlouhodobých cílů
 • o vyloučení člena svazku
 • o výši řádného členského příspěvku a termínu jeho splacení
 • o výši mimořádného členského příspěvku a termínu jeho splacení
 • o majetkovém vypořádání člena v případě ukončení členství
 • o zániku svazku obcí

Valná hromada rozhoduje v kterékoliv jiné věci, ve které si rozhodnutí vymínila.

Valná hromada schvaluje

 • roční účetní závěrku
 • mimořádnou účetní závěrku
 • rozpočet na další období
 • změnu stanov svazku
 • strategické rozvojové dokumenty sdružení

Veškerou činnost vykonává v úzké spolupráci se statutárním orgánem, ředitelem svazku a dozorčí radou.

Valnou hromadu svazku svolává předseda, a to minimálně 4x za rok, mimořádně je předseda povinen svolat Valnou hromadu na základě žádosti dozorčí rady nebo na základě žádosti 1/3 členů svazku.

Valnou hromadu svazku svolává předseda písemnou a elektronickou pozvánkou, a to nejméně 14 dní předem. Na pozvánce musí být uveden program Valné hromady. Valná hromada je usnášeníschopná v případě, že na Valné hromadě je přítomna nadpoloviční většina členů SOTM.  Každý ze členů svazku má 1 hlas, v případě rovnosti hlasů při hlasování rozhoduje hlas předsedy svazku.

Členové SOTM tvořící Valnou hromadu sdružení mohou o otázce předložené Valné hromadě k rozhodnutí hlasovat per-rollam, tedy pomocí elektronické komunikace mezi zástupcem člena sdružení a předsedou sdružení. Výsledek hlasování a potvrzení hlasování jednotlivých členů musí být ověřeny a potvrzeny na nejbližším zasedání Valné hromady SOTM.

členové Valné hromady

Budislav Luboš Šplíchal
Bor u Skutče Jiří Mihulka
Hluboká Václav Tměj
Jarošov u Litomyšle Ing. Martin Olbrich
Leština Jan Melša
Nová Ves u Jarošova Tomáš Abraham
Nové Hrady Jaromír Raba
Perálec Milada Drahošová
Poříčí u Litomyšle František Bartoš
Proseč Bc. Jan Macháček
Příluka David Šimek
Zderaz František Zavoral

 

Předseda sdružení

 • je statutárním orgánem SOTM
 • vystupuje a jedná jménem sdružení
 • spolupodepisuje a uzavírá s ředitelem sdružení smlouvy s hodnotou vyšší jak 20 000 Kč, a to po předchozím souhlasu Valné hromady s uzavřením takovéto smlouvy (součástí smlouvy je schvalovací doložka) s výjimkou, kdy plnění z takovéto smlouvy je součástí rozpočtu schváleného Valnou hromadou. Dále uzavírá smlouvy dle rozhodnutí Valné hromady, smlouvy o dotaci, pracovní či manažerskou smlouvu s ředitelem SOTM, případně partnerské smlouvy a smlouvy vyplývající z partnerských či obchodních vztahů SOTM.  

Předseda sdružení je volen a případně odvoláván Valnou hromadou s funkčním obdobím 4 roky.

Mandát předsedy sdružení zaniká též v případě, že je odvolán z funkce starosty členské obce a není zastupitelstvem obce přímo pověřen dále jednat jménem obce, za kterou byl zvolen.V tomto případě svolá ředitel sdružení neprodleně valnou hromadu, která zvolí nového předsedu sdružení. Do té doby předsedu sdružení zastupuje ředitel sdružení, a to v působnosti předsedy sdružení.

předseda svazku

Bc. Jan Macháček 777 119 957 mesto@prosec.cz

 

Ředitel sdružení

 • ředitel sdružení je výkonný a řídící orgán svazku
 • v případě nepřítomnosti předsedy zastupuje předsedu sdružení
 • je zaměstnanec SOTM
 • řídí hospodaření a provoz sdružení a za toto odpovídá
 • k realizaci svých úkolů řídí ostatní zaměstnance sdružení a přiděluje jim pracovní úkoly
 • na základě pověření od předsedy sdružení uzavírá za sdružení dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti, případně pracovní smlouvy
 • úzce spolupracuje s předsedou sdružení nebo jím pověřenými pracovníky, spolupodepisuje veškeré platební příkazy a pokladní a účetní doklady před jejich vystavením a zúčtováním
 • samostatně uzavírá smlouvy s hodnotou plnění menší jak 20 000 Kč
 • spolupodepisuje a uzavírá s předsedou sdružení smlouvy s hodnotou vyšší jak 20 000 Kč, a to po předchozím souhlasu Valné hromady s uzavřením takovéto smlouvy s výjimkou, kdy plnění z takovéto smlouvy je součástí rozpočtu schváleného Valnou hromadou
 • rozhoduje o okamžitém uvolnění finančních prostředků z rizikového fondu v souvislosti s řešením krizových situací při plnění větším jak 20 000 Kč po předchozím souhlasu předsedy sdružení
 • ze své činnosti je odpovědný předsedovi sdružení jako statutárnímu zástupci a Valné hromadě sdružení jako nejvyššímu orgánu sdružení
 • předkládá návrhy strategických rozvojových dokumentů Valné hromadě ke schválení
 • vyhledává nové příležitosti pro hospodářskou činnost sdružení
 • vyhledává nové možnosti financování činnosti SOTM

Mandát ředitele sdružení zaniká odvoláním Valnou hromadou nebo ukončením pracovního poměru v SOTM. V tomto případě svolá předseda sdružení neprodleně Valnou hromadu, která zvolí a jmenuje nového ředitele sdružení. Do jmenování nového ředitele sdružení vykonává jeho působnost předseda sdružení.

ředitel svazku

Lucie Oherová 604 34 35 36 reditel@mastale.cz

 

Dozorčí rada

 • dozorčí rada je kontrolní orgán sdružení
 • členy dozorčí rady volí Valná hromada sdružení, a to na 4 roky
 • dozorčí rada má 5 členů, kteří si ze svého středu volí předsedu, který dozorčí radu řídí a svolává
 • dozorčí rada pravidelně seznamuje se svojí činností Valnou hromadu
 • v případě zjištění nedostatku kontrolované oblasti informuje dozorčí rada neprodleně předsedu a ředitele sdružení a následně kontroluje sjednání nápravy zjištěného nedostatku, o svých zjištěních opětovně informuje předsedu, ředitele a Valnou hromadu sdružení
 • ověřuje roční účetní závěrku a o svých zjištěních informuje Valnou hromadu před schvalováním roční účetní závěrky

Mandát člena dozorčí rady zaniká též odvoláním člena dozorčí rady z funkce Valnou hromadou SOTM, odstoupením člena dozorčí rady z funkce člena dozorčí rady. V tomto případě Valná hromada SOTM zvolí na svém nejbližším zasedání nového člena dozorčí rady za člena, kterému mandát skončil. V případě, že se sníží zánikem mandátů členů počet členů dozorčí rady pod tři členy, volí Valná hromada na svém nejbližším zasedání novou dozorčí radu. Členství v dozorčí radě je neslučitelné s funkcí předsedy a ředitele sdružení.

členové dozorčí rady

Ing. Martin Olbrich Jarošov u Litomyšle
František Bartoš Poříčí u Litomyšle
Luboš Šplíchal Budislav
Jaromír Raba Nové Hrady
František Zavoral Zderaz