Svazek obcí

Ředitel

 • ředitel svazku je výkonný a řídící orgán svazku
 • v případě nepřítomnosti předsedy zastupuje předsedu svazku
 • je zaměstnancem svazku
 • řídí hospodaření a provoz svazku a za toto odpovídá
 • k realizaci svých úkolů řídí ostatní zaměstnance svazku a přiděluje jim pracovní úkoly
 • na základě pověření od předsedy svazku uzavírá za svazek dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti, případně pracovní smlouvy
 • úzce spolupracuje s předsedou svazku nebo jím pověřenými pracovníky, spolupodepisuje veškeré platební příkazy a pokladní a účetní doklady před jejich vystavením a zúčtováním
 • samostatně uzavírá smlouvy s hodnotou plnění menší jak 20.000 Kč
 • spolupodepisuje a uzavírá s předsedou svazku smlouvy s hodnotou vyšší jak 20.000 Kč, a to po předchozím souhlasu valné hromady s uzavřením takovéto smlouvy s výjimkou, kdy plnění z takovéto smlouvy je součástí rozpočtu schváleného valnou hromadou
 • rozhoduje o okamžitém uvolnění finančních prostředků z rizikového fondu v souvislosti s řešením krizových situací při plnění větším jak 20.000 Kč po předchozím souhlasu předsedy svazku
 • ze své činnosti je odpovědný předsedovi svazku jako statutárnímu zástupci a valné hromadě svazku jako nejvyššímu orgánu
 • předkládá návrhy strategických rozvojových dokumentů valné hromadě ke schválení
 • vyhledává nové příležitosti pro hospodářskou činnost svazku
 • vyhledává nové možnosti financování činnosti svazku

 

Mandát ředitele svazku zaniká odvoláním valnou hromadou nebo ukončením pracovního poměru ve svazku. V tomto případě svolá předseda svazku neprodleně valnou hromadu, která zvolí a jmenuje nového ředitele svazku. Do jmenování nového ředitele svazku vykonává jeho působnost předseda svazku.

ředitelka svazku

Lucie Oherová 604 343 536 reditel@mastale.cz