Svazek obcí

Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem svazku, který vykonává činnost a rozhoduje ve věcech určených stanovami a dále ve všech věcech stanovených usnesením Valné hromady.

Valnou hromadu tvoří všichni členové svazku zastoupeni starosty nebo pověřenými osobami na základě plné moci.

Valná hromada volí a odvolává

 • předsedu svazku
 • ředitele
 • členy dozorčí rady

Valná hromada rozhoduje

 • o dlouhodobých cílech a rozvojových aktivitách svazku obcí
 • o konkrétních opatřeních k zajištění dlouhodobých cílů
 • o vyloučení člena svazku
 • o výši řádného členského příspěvku a termínu jeho splacení
 • o výši mimořádného členského příspěvku a termínu jeho splacení
 • o majetkovém vypořádání člena v případě ukončení členství
 • o zániku svazku obcí

Valná hromada rozhoduje v kterékoliv jiné věci, ve které si rozhodnutí vymínila.

Valná hromada schvaluje

 • roční účetní závěrku
 • mimořádnou účetní závěrku
 • rozpočet na další období
 • změnu stanov svazku
 • strategické rozvojové dokumenty sdružení

Veškerou činnost vykonává v úzké spolupráci se statutárním orgánem, ředitelem svazku a dozorčí radou.

Valnou hromadu svazku svolává předseda nebo ředitel, a to minimálně 4x za rok, mimořádně je předseda povinen svolat Valnou hromadu na základě žádosti dozorčí rady nebo na základě žádosti 1/3 členů svazku.

Valnou hromadu svazku svolává předseda nebo ředitel elektronickou pozvánkou prostřednictvím datové schránky, a to nejméně 14 dní předem. Na pozvánce musí být uveden program valné hromady. Valná hromada je usnášeníschopná v případě, že na valné hromadě je přítomno nejméně 2/3 všech členů svazku.  Každý ze členů svazku má 1 hlas, v případě rovnosti hlasů při hlasování rozhoduje hlas předsedy svazku. Usnesení je platně přijato tehdy, pokud s jeho přijetím souhlasila nadpoloviční většina všech přítomných členů (hlasů).

O změně stanov rozhoduje orgán svazku složený ze zástupců všech obcí. Počet hlasů členských obcí nutných ke schválení této změny musí mít minimálně dvoutřetinovou většinu všech hlasů členských obcí.

 

členové Valné hromady

Budislav Luboš Šplíchal
Bor u Skutče Ing. Vladko Beneš
Hluboká Václav Tměj
Jarošov u Litomyšle Ing. Martin Olbrich
Leština Jan Melša
Nová Ves u Jarošova Tomáš Abraham
Nové Hrady Jaromír Raba
Perálec Vendula Drahošová
Poříčí u Litomyšle František Bartoš
Proseč Ing. Jan Macháček
Příluka David Šimek
Zderaz Petr Novák