Svazek obcí

Dozorčí rada

  • dozorčí rada je kontrolní orgán svazku obcí
  • členy dozorčí rady volí valná hromada svazku, a to na 4 roky
  • dozorčí rada má 5 členů, kteří si ze svého středu volí předsedu, který dozorčí radu řídí a svolává
  • dozorčí rada pravidelně seznamuje se svojí činností valnou hromadu
  • v případě zjištění nedostatku kontrolované oblasti informuje dozorčí rada neprodleně předsedu a ředitele svazku a následně kontroluje sjednání nápravy zjištěného nedostatku, o svých zjištěních opětovně informuje předsedu, ředitele a valnou hromadu svazku obcí
  • ověřuje roční účetní závěrku a o svých zjištěních informuje valnou hromadu před schvalováním roční účetní závěrky

Mandát člena dozorčí rady zaniká též odvoláním člena dozorčí rady z funkce valnou hromadou svazku, odstoupením člena dozorčí rady z funkce člena dozorčí rady. V tomto případě valná hromada svazku zvolí na svém nejbližším zasedání nového člena dozorčí rady za člena, kterému mandát skončil. V případě, že se sníží zánikem mandátů členů počet členů dozorčí rady pod tři členy, volí valná hromada na svém nejbližším zasedání novou dozorčí radu.

Členství v dozorčí radě je neslučitelné s funkcí předsedy a ředitele svazku.

členové dozorčí rady

Ing. Martin Olbrich Jarošov u Litomyšle
František Bartoš Poříčí u Litomyšle
Luboš Šplíchal Budislav
Jaromír Raba Nové Hrady
David Šimek Příluka