Svazek obcí

Předseda

  • je statutárním orgánem svazku
  • vystupuje a jedná jménem svazku
  • spolupodepisuje a uzavírá s ředitelem svazku smlouvy s hodnotou vyšší jak 20.000,00 Kč, a to po předchozím souhlasu valné hromady s uzavřením takovéto smlouvy (součástí smlouvy je schvalovací doložka), s výjimkou, kdy plnění z takovéto smlouvy je součástí rozpočtu schváleného valnou hromadou. Dále uzavírá smlouvy dle rozhodnutí valné hromady, smlouvy o dotaci, pracovní či manažerskou smlouvu s ředitelem svazku, případně partnerské smlouvy a smlouvy vyplývající z partnerských či obchodních vztahů svazku.  
  • předseda svazku je volen a případně odvoláván valnou hromadou s funkčním obdobím 4 roky.

  • Mandát předsedy svazku zaniká též v případě, že je odvolán z funkce starosty členské obce a není zastupitelstvem obce přímo pověřen dále jednat jménem obce, za kterou byl zvolen. V tomto případě svolá ředitel svazku neprodleně valnou hromadu, která zvolí nového předsedu. Do té doby předsedu svazku zastupuje ředitel svazku, a to v působnosti předsedy svazku.

předseda svazku

Ing. Jan Macháček 777 119 957 starosta@prosec.cz