Strategie

Strategický plán rozvoje Mikroregionu Maštale je základní koncepční rozvojový dokument, který v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje usiluje o efektivní řízení procesů plánování sociálně-ekonomického rozvoje území mikroregionu.

Strategický plán

Strategický plán rozvoje Mikroregionu Maštale 2012 – 2020 (dále jen „strategický plán“) byl schválen Valnou hromadou dne 17. 12. 2012 usnesením.

Strategický plán nahrazuje Strategii rozvoje mikroregionu Toulovcovy Maštale z roku 2000/01 včetně následných aktualizací, v plném rozsahu.

 • Strategický plán by měl sloužit jako podklad pro zpracování konkrétních záměrů Mikroregionu Maštale a členských obcí, sestavování rozpočtu svazku, posuzování plánovaných aktivit svazku. Hlavním cílem je organizace řízení a rozvoje svazku tak, aby svazek prospíval jako celek.
 • Strategický plán vychází z podnětů a připomínek starostů a zastupitelů členských obcí. Strategický plán byl sestavován s ohledem na společenské potřeby obyvatel, tak, aby přispíval k dalšímu rozvoji, zachoval jeho ráz pro budoucí generace a ohleduplně přistupoval k okolní krajině a přírodě vůbec.
 • Tento strategický plán není dokumentem uzavřeným. Může být pravidelně doplňován a aktualizován dle potřeb a finančních možností svazku. Veškeré změny v tomto strategickém plánu budou projednány a schváleny Valnou hromadou svazku.

Zhotovitelem Strategického plánu je realizační tým ve složení Jan Macháček, Jan Řebíček, DiS., Lucie Oherová, František Bartoš, Ing. Martin Olbrich a Luboš Šplíchal.

Cíl a podpora

Hlavním cílem Strategického plánu rozvoje Mikroregionu Maštale je postupně vytvářet podmínky vedoucí ke zlepšení životních podmínek pro aktivní, zdravý a spokojený život obyvatel, k rozvoji ekonomiky směrem k činnostem v cestovním ruchu, k podpoře drobného a středního podnikání, v mikroregionu.

Další cíle:

 • rozvíjet dané území a zlepšovat vzhled obcí
 • vytvářet podmínky pro kvalitní život ve venkovské oblasti, pro kvalitní trávení volného času
 • s využitím potenciálu tohoto území rozvíjet především oblast cestovního ruchu
 • nabídnout návštěvníkům širší a kvalitnější nabídku služeb, dostatečné množství atraktivit území
 • působit na více cílových skupin
 • prodloužit turistickou sezónu

Strategickým cílem svazku je Všestranný udržitelný rozvoj regionu.

 • Specifický cíl 1. – Rozvoj cestovního ruchu a podpora podnikání v mikroregionu
 • Specifický cíl 2. – Rozvoj obcí a společenského života

Svazek chce podporovat:

 • výstavbu nových a revitalizaci stávajících objektů v mikroregionu k využití pro občanskou vybavenost, pro společenské, kulturní, sportovní a spolkové aktivity, pro trávení volného času obyvatel na venkově
 • aktivity a akce v regionu
 • obce v oblasti základní dopravní a technické infrastruktury