Další památky

Kostely

  Kostel sv. Mikuláše v Proseči

Dominantou prosečského náměstí je raně gotický kostel s 34m vysokou věží viditelnou z nejrůznějších koutů mikroregionu. Zachována zůstala i část původního kostela s vzácnou konstrukcí klenby. Kostel sv. Mikuláše stojí v Proseči od nepaměti. V dnešní podobě je od roku 1913. Nejkrásnější a nejstarší část starého raně gotického kostela se vzácnou jednoduchou žebrovitou klenbou - presbyteriem, byla však jako nejcennější stavba v Proseči a okolí zachována. Vznik kostela v osadě Proseč při rychtě prosečské spadá buď do konce 13. století, nebo do začátku století 14.(Bývá uváděno i dřívější období kolem r. 1235.) Způsob jeho stavby (viz presbytář, levou kapli) ukazuje na dobu lucemburskou. Je možné, že původně bylo presbyterium jen kaplí a teprve později byla přistavěna kostelní loď. Jisté však je, že celý kostel i s lodí (tak, jak asi vypadal starý kostel ještě před zbořením roku 1912) stál již

kostel proseč

v roce 1350. První historicky datovaná zmínka o chrámu Páně sv. Mikuláše v Proseči, a to jako o kostele farním, je tedy z roku 1350. Toho roku za vlády Karla IV. První pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic dal zhotovit seznam kostelů v Čechách a zde v nově vzniklém biskupství litomyšlském a děkanátu mýtském je jmenována vedle osady "Božího dobu" (Nové Hrady) také Proseč. Byl tedy prosečský kostel do husitských bouří kostelem farním. Přestože Prosečí táhla husitská vojska, prosečský kostel nebyl vypálen, patrně jen vydrancován a poničen. Se starou prosečskou farou byly zničeny i všechny dokumenty, takže přesné zprávy z dob předhusitských, kromě originálu soupisu v klášteře rajhradském z r. 1350 nemáme. Po husitských bouřích v době nekatolické patřila Proseč patrně pod duchovní správu v Luži. Roku 1600 bylo novohradské panství již v držení Anny z Lobkovic, provdané za Pavla hraběte z Trautsohnů-katolíků. Od té doby zde působili katoličtí kněží. Ovšem kostel v Proseči byl, patrně pro nedostatek

Kostel sv. Jana Křtitele v Perálci

kněží, jen kostelem filiálním, připojeným k novohradskému kostelu sv. Jakuba. V roce 1610 věnoval hrabě z Trautsohnů s chotí prosečskému kostelu velký zvon "sv. Mikuláš". Velká oprava byla provedena v roce 1625. Svědčila o tom různá malta, která spojovala ramenné zdivo u presbytáře a severního traktu starého kostela. Kostel byl toho roku přestavěn a rozšířen. Presbytář zůstal původní. Roku 1754 se stal prosečský kostel po 333 letech opět farním. Starý kostel prostorově již nedostatečný se stal pro porušenou statiku neopravitelný. Proto byl, krom zvonice, která stála samostatně, a již uváděného presbytáře (původního prostoru kolem hlavního oltáře starého kostela roku), roku 1912 během dvou dnů zbořen a za jeden rok postaven kostel nový, rozsáhlejší, s hlavním oltářem na jižní stranu. Kostel je spojen se zvýšenou věží, dnes 34 m vysokou, kterou prochází hlavní vchod. Nový kostel byl vysvěcen 6. července roku 1913. Prosečský kostel má zachovány památky na nejstarší církevní stavbu v okolí. Škoda, že při husitských bouřích byly zničeny všechny staré církevní dokumenty a stáří původního kostela můžeme jen odhadovat.

Obec Perálec se pyšní nejstarším kostelem v okolí, postaveným v 14.století. Kostel i s přiléhajícím hřbitovem je zapsán na seznamu kulturních památek.Tento kostel byl postaven za krále Jana Lucemburského a posvěcen roku 1321 biskupem pražským Janem z Dražic ke cti sv. Jana Křtitele. Jedná se o nejstarší kostel v této oblasti. Katolický poutní kostel je pamětníkem nejslavnější i nejsmutnější doby naší vlasti. Kolem roku 1350 byl farní, patřící k biskupství Litomyšlskému až do roku 1620. Po 30 ti leté válce se stal filiálním kostelem skutečským a od roku 1738 rychmburským. Roku 1766 byla nahrazena dřevěná zvonice nynější zděnou. Kostel, areál kostela sv. Jana Křtitele, hřbitov i ohradní zeď jsou zapsány ve státním seznamu nemovitých kulturních památek. Od roku 1994 bylo započato s celkovou rekonstrukcí kostela, výměnou střešní krytiny, vnější omítky včetně klempířských prvků a v roce 1996 se opravila ohradní zeď hřbitova.

kostel perálec

Kostel Boží lásky v Budislavi

Budislav, obec se zhruba šestisetletou historií, která má kolem 400 obyvatel, vysvětila v roce 2004 svůj úplně první kostel. Jeho stavba trvala několik let. Kostel Boží lásky je majetkem obce a bude sloužit nejen různým církvím, ale i nevěřícím. Stavba navržená Janou Vohralíkovou má půdorys ve tvaru srdce a je pro ni typický průhled na těsně s ním sousedící skálu a okolní přírodu. Interiér zdobí křížová cesta, kterou pro kostelík vytvořil litomyšlský výtvarník Jiří Dudycha. Ukřižování Krista, příběh starý 2000 let, tvoří 14 gotických oken.

Kostel sv. Bartoloměje v Mladočově

Celému okolí vévodí mladočovský kostel sv. Bartoloměje. Právě tento kostel je nejstarší stavbou obce.

kostel budislav

Loď kostela nese známky románského slohu, byla postavena kolem roku 1250, kněžiště je z rané gotiky. Prostranství mladočovské návsi tvoří kromě zmíněného kostela také pozdně barokní budova fary postavena v roce 1788 a objekt bývalé školy, který je využíván jako rekreační zařízení s kapacitou sto lůžek.

kostel mladočov

Kaple

připravujeme

 

Památkově chráněné objekty na území členských obcí

 

obec

k.ú.

číslo rejstříku

název

Proseč

Proseč u Skutče

Proseč u Skutče

Proseč u Skutče

Proseč u Skutče

101153

49635/6-6032

15018/6-941

105963

sousoší Nejsvětější Trojice

stará škola evangelická čp. 7

dům čp. 61 na náměstí

evangelický kostel

Perálec

Perálec

19044/6-936

kostel sv. Jana Křtitele

Budislav

Budislav

Budislav

Budislav

30308/6-3018

50328/

10298/6-5700

pomník sovětských vojáků

rodinný dům bratří Čapků, s původním oplocením čp. 27

myslivna s pamětní deskou Terezy Novákové čp. 111

Nové Hrady

Nové Hrady u Skutče

Nové Hrady u Skutče

Nové Hrady u Skutče

Nové Hrady u Skutče

Nové Hrady u Skutče

Nové Hrady u Skutče

17661/6-926

37260/6-922

46139/6-927

84962/6-923

33370/6-924

100090

 

hrad Boží dům, zřícenina a archeologické stopy

kostel sv. Jakuba Většího

křížová cesta

socha sv. Jana Nepomuckého

zámek čp. 1

fara čp. 48

 
Příluka
Příluka 104563 zvonice
Jarošov
Jarošov u Litomyšle 25267/6-3057 zvonička
Poříčí u Litomyšle

Mladočov

Mladočov

45939/6-3142

11304/6-5933

kostel sv. Bartoloměje

fara čp. 1

 

Další zajímavé objekty a body zájmu v jednotlivých obcích

 

obec

památné stromy

zvláště chráněná území

VKP mimo území CHKO

kostely, kapličky, zvoničky

ostatní atraktivity území

Bor u Skutče
dub letní- jednotlivý strom PR Maštale    

záchranná stanice Pasíčka

přírodní koupaliště

Hluboká
 

PP Pivnice

PP Střítežská rokle
 

kaplička v Hluboké

kaplička ve Stříteži
územím prochází turistická trasa od Předhradí do Luže, Košumberk
Perálec
      kaple Nejsvětějšího srdce Pána Ježíše v Kutříně

dětské hřiště s umělým povrchem

volně přístupná zahrada MŠ s herními prvky
Proseč

lípa srdčitá – jednotlivý strom

javor klen – jednotlivý strom,

lípa u statku v České Rybné – jednotlivý strom

dub letní – jednotlivý strom

buk lesní – jednotlivý strom

olše lepkavá – jednotlivý strom

2 ks - lípa srdčitá – skupina stromů

dub letní – jednotlivý strom
PR Maštale

mokřad u koupaliště

lom Farský kopec

tůně na Farském kopci I.

tůně ne Farském kopci II.

rybník na prosečském potoce

Martinský potok I.

Martinský potok II.

katolický kostel sv. Mikuláše

evangelický kostel

kaplička  v k.ú. Paseky u Proseče

kaplička v k.ú. Martinice u Skutče

zvonička v k.ú. Česká Rybná

pomník generála Svatoně a kapitána Sošky  v k. ú. Paseky u Proseče

pomník obětem I. a II. světové války u ZŠ v k.ú. Proseč u Skutče

pomník obětem I. a II. sv. války u Rychtářových sadů v k.ú. Záboří u Proseče

pomník obětem I. a II. světové války u čp. 133 v k.ú. Česká Rybná

pomník obětem II. světové války v lukách v k.ú. Česká Rybná

pomník padlého australského vojáka Lawrence Saywella v k.ú. Miřetín

dům čp. 74 – v domě žila a tvořila spisovatelka Teréza Nováková

hájovna na Posekanci

multifunkční hřiště u základní školy s umělým trávníkem

multifunkční hřiště „U rezervátoru“ s umělým kazetovým povrchem

dětské hřiště u katolické fary

hřistě „U rezervátoru“

dětské hřiště v místní části Česká Rybná

kino

Zderaz
 

PR Maštale

PP Pivnice
  kaplička sv. Jana Nepomuckého

pískovcová skalní obydlí

zderazský domeček

studánka Kapalice

koupaliště u Renospondu
Nové Hrady
lípa srdčitá – jednotlivý strom PR Maštale   kaplička koupaliště Roudná
Leština
     

kaplička v Leštině

kaplička v místní části Podhořany a Doubravice

víceúčelové hřiště

dětské hřiště

dětský koutek s herními prvky v místní části Podhořany a Doubravice
Budislav
Střítezského dub – jednotlivý strom PR Maštale

louky u Budislavi

Pod Buky

Velké Hradisko

Malé Hradisko

Na skalách
ekumenický Kostel Boží lásky

Zámeček

socha Habala střežící Velké Hradisko

přehrada Kamenné Sedliště

Jarošov u Litomyšle
    stepní stráň u osady Olšany

dřevěná zvonice

lidová architektura na takzvané „Závsi“.

 
Nová Ves u Jarošova
      kaplička tenisový kurt
Poříčí u Litomyšle
lípa Na Tvrzi – jednotlivý strom   Hůra

kaple v Poříčí

kaple v místní části Zrnětín

dětské hřiště

víceúčelové sportovní hřiště
Příluka
lípa v Příluce – jednotlivý strom     kaplička Panny Marie Karmelské

lidová stavební architektura v obci

veřejný sportovní areál