Přírodní park Údolí Korunky a Novohradky

V roce 1998 byl zřízen Přírodní park Údolí Krounky a Novohradky. Posláním přírodního parku je uchování krajinného rázu s významnými přírodními hodnotami, jako jsou zejména: břehové porosty podél vodních toků, rozptýlená zeleň, podmáčené louky a navazující lesní porosty.

Nadmořská výška přírodního parku kolísá mezi 320 a 450 metry nad mořem. Podloží je tvořeno podél toku Novohradky pískovcem a opukou, podél toku Krounky žulou. Z lesních porostů převládají smíšené lesy. Součástí přírodního parku je též několik lokalit s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Jedná se zejména o drobné potůčky, vodní plochy, podmáčené louky, mokřady, prosluněné stráně a bukohabrové porosty. 

 

udolí krounky a novohradky

Mezi vyskytující se vzácné druhy rostlin a živočichů patří například lilie zlatohlavá, prstnatec májový, rosnatka okrouhlolistá, mlok skvrnitý, čolek velký, ledňáček říční, čáp černý a další. Rozloha parku na území obcí svazku je 221 ha.

krounka