Přírodní památka Pivnice

Z důvodu událého sesuvu půdy a přetrvávajícího narušení stěn v Pivnické rokli jsme nuceni tuto přírodní památku dočasně uzavřít. Prosíme, dodržujte toto omezení a nevstupujte ani do spodní, zdánlivě bezpečné, části rokle!!

Přírodní památka Pivnice byla zřízena vyhláškou OkÚ Chrudim dne 10. prosince 1998.

Přírodní památka se nachází v okrese Chrudim mezi obcí Zderaz a místní částí obce Hluboká - Dolany. Hranice území je vedena od vrcholů dvou výrazných ostrých lesních výběžků, situovaných jižně od obce Zderaz, a to směrem severním ve dvou souběžných liniích po terénním zlomu, tj. hraně tvořící přechod od svažitého k rovinnému charakteru lesa.

Severní okraj rezervace tvoří příčný zářez mezi lesními porosty viditelně rozdílného stáří a typu, opatřený pruhovým značením (dva rovnoběžně podélné a kruhové červené pásy viditelné na kmenech hraničních stromů). 

pivnice

Rozloha území přírodní památky je 34,37 ha. Účel zřízení této přírodní památky je ochrana úzkého kaňonu zaříznutého v opukách a měkkých pískovcích, vyznačujícího se skalními výchozy s geomorfologickými zajímavostmi (skalní tunel, jeskyně, převisy, erozní tvary). Dále ochrana vzácných druhů živočichů a rostlin (mlok skvrnitý, kapraďorosty a mechy). 

pivnicka rokle