O cyklotrasách

 • Napříč celým územím Mikroregionu Maštale je vedeno cca 150 km cyklotras, určených především pro horská a treková kola. Cyklotrasy využívají unikátní systém značení umožňující orientaci i přes hustou síť okruhů na relativně malém území.
 • Většina turistických cílů mikroregionu leží buď přímo na konkrétní cyklotrase, nebo v její blízkosti.
 • Cyklotrasy jsou tak ideálním způsobem, jak tato místa navštívit.
 • Mimo turistického využití jsou okruhy vhodné a využívané taktéž pro sportovní cyklistické disciplíny.
 • Cyklotrasy jsou vedeny převážně po lesních a polních cestách a účelových komunikacích, výjimečně po veřejných místních komunikacích. 
 • Terénní náročnost je rozmanitá, od širokých zpevněných cest přes nezpevněné cesty až po náročnější úzké lesní pěšiny s členitým povrchem pokrytým kořeny či kameny.
 • Značná část cyklostras je dostupná i pro cyklisty s vozíky a pro turisty s kočárky.
 • Profil okruhů je mírně zvlněný až kopcovitý, výjimečně se vyskytují prudká krátká stoupání resp. sjezdy.
 • Cyklotrasy jsou celoročně volně přístupné jak pro cyklisty, tak pěší. Výjimečně se mohou vyskytnout lokální omezení z důvodu těžby dřeva apod.
 • Provoz na cyklotrasách je obousměrný!
cyklo

Zásady bezpečného pohybu na cyklotrasách

 • dbejte na bezvadný stav svého kola
 • používejte vždy cyklistickou přilbu
 • přizpůsobte jízdu svým schopnostem
 • sledujte značení
 • na cyklotrasách se vždy držte vpravo, na veřejných komunikacích dodržujte pravidla silničního provozu
 • zastavujte na přehledných místech
 • buďte ohleduplní k dalším uživatelům cyklotras
 • nejezděte na cyklotrasy pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek
 • nehodu se zraněním vždy neprodleně nahlaste na tísňovou linku 112 (viz také - pasportizace značení
 • odhazovat odpadky
 • kouřit v lese v období sucha
 • rozdělávat oheň v lese a jeho blízkosti
cyklo

V přírodní rezervaci je zakázáno

 • odhazovat odpadky
 • kouřit v lese v období sucha
 • rozdělávat oheň v lese a jeho blízkosti
 • umožňovat volné pobíhání domácích zvířat
 • narušovat značení hranice přírodní rezervace
 • vjíždět na kole mimo vyznačené stezky
 • sbírat a odchytávat rostliny nebo živočichy včetně jejich vývojových stadií
 • zakládat tábory mimo vyhrazená místa a bez souhlasu orgánů ochrany přírody
 • rušit klid jakýmikoliv hlučnými projevy, zejména křikem, hrou na hudební nástroje a provozem reprodukčních zařízení
 • poškozovat stromy a keře, narušovat geologické podloží a vodní režim, poškozovat skály psaním nebo
 • vyrýpáváním nápisů, lámáním a svalováním balvanů
cyklo